Distances līgums

Šis līgums (turpmāk – Distances līgums) tiek slēgts starp interneta tērpu izīrešanas vietni www.skaistameita.lv (turpmāk – Vietne vai Izīrētājs), un Īrnieku, kurš veic tērpa īres pasūtījumu www.skaistameita.lv interneta Vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kuri veikti www.skaistameita.lv interneta Vietnē.

1. Īrnieks pasūta un apmaksā, bet Izīrētājs piegādā tērpu/-s un/vai aksesuārus (turpmāk – Tērps) saskaņā ar šī Distances līguma noteikumiem.

2. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Īrnieks izdarījis pasūtījumu, piekrītot īrēt pasūtīto Tērpu par norādīto cenu (turpmāk – Īres maksa), un veicis apmaksu par Tērpa īri saskaņā ar šī Distances līguma 6.punkta un 10.punkta nosacījumiem.

3. Īrnieks pasūta Tērpu, aizpildot pasūtījuma formu Izīrētāja Vietnē. Veicot pasūtījumu, Īrnieks norādīta precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefonu, e-pasta adresi un Tērpa piegādes veidu/adresi (turpmāk – Kontaktinformācija). Par jebkurām izmaiņām Kontaktinformācijā Īrnieks apņemas informēt Izīrētāju ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma veikšanas, rakstot e-pastu uz [email protected]. Īrnieks ir atbildīgs par pareizu un precīzu datu norādīšanu, pretējā gadījumā Tērpa piegāde netiek garantēta. Pasūtījumu elektroniska apstrāde un izsūtīšana, un telefoniska saziņa ar Īrnieku tiek veikta darbdienās pēc plkst. 17 vai brīvdienās.

4. Personas dati, kuri attiecas uz Tērpa piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot pakomātu pakalpojumu sniedzēju, pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

5. Ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc pasūtījuma veikšanas Izīrētājs ar e-pasta starpniecību nosūta Īrniekam pasūtījuma apstiprinājumu un rēķinu apmaksai.

6. Tērpa Īres maksas un Drošības naudas maksājumu veic Īrnieks. Ja maksājumu veikusi cita persona, Distances līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu un nestājušos spēkā, un maksājums tiek atgriezts maksātājam. Šādā gadījumā Tērpa pasūtījums uzskatāms par nenotikušu un tiek anulēts.

7. Tērpa ķīmiskās tīrīšanas izmaksas ir iekļautas Īres maksā.

8. Tērpa piegāde Rīgā un Jūrmalā tiek veikta, pa tālruni (+371) 254 252 01 saskaņojot tikšanās laiku klātienē Rīgā vai Jūrmalā. Citur Latvijā piegāde tiek nodrošināta, izmantojot pakomātu tīkla pakalpojumus (turpmāk –Pakomāts).

9. Veicot pasūtījumu, Īrnieks izvēlas Tērpa īres ilgumu (turpmāk – Īres periods): vidēja termiņa īre (līdz 72 h) vai īstermiņa īre (Tērpa saņemšana un atgriešana  - vienas dienas ietvaros), kā arī Īres perioda sākuma laiku (dienu). Īstermiņa īre iespējama tikai saņemot un atgriežot Tērpu klātienē.

10. Veicot vidēja termiņa īres pasūtījuma apmaksu, papildus Īres maksai Īrnieks iemaksā Izīrētājam arī drošības naudu 60% apmērā no Tērpa Īres maksas (turpmāk – Drošības nauda). Drošības nauda tiek atmaksāta Īrniekam pēc Tērpa atgriešanas, 3 (trīs) dienu laikā pārskaitot to uz Īrnieka bankas kontu.

11. Īstermiņa īres gadījumā Drošības naudu nav jāmaksā.

12. Veiksmīgas sadarbības ietvaros Izīrētājs var individuālā kārtā atbrīvot pastāvīgos klientus no nepieciešamības maksāt Drošības naudu.

13. Izmantojot Pakomāta pakalpojumus, Izīrētājs sedz Tērpu nosūtīšanas izdevumus, bet Īrnieks sedz Tērpu atgriešanas izdevumus pēc Īres Perioda.

14. Saņemot Tērpu klātienē, Īrnieks paraksta apliecinājumu par Tērpa saņemšanu. Atgriežot Tērpu klātienē, Izīrētājs paraksta apliecinājumu par Tērpa atgriešanu. Saņemot Tērpu ar pakomāta starpniecību, Īrnieks paraksta pievienoto apliecinājumu par Tērpa saņemšanu un tā fotokopiju nosūta Izīrētājam elektroniskā formā. Atgriežot Tērpu ar pakomāta starpniecību, Izīrētājs paraksta pievienoto apliecinājumu par Tērpa atgriešanu un tā fotokopiju nosūta Īrniekam elektroniskā formā.

15. Par Tērpa atgriešanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kurā Īrnieks klātienē nodevis Tērpu Izīrētājam vai ievietojis Tērpu Pakomātā nosūtīšanai Izīrētājam. Tērpa atgriešanas brīdis nedrīkst būt vēlāk kā Īres perioda pēdējā dienā. Ja Tērpa atgriešanas brīdis ir vēlāk nekā Īres perioda pēdējā dienā, Izīrētājam ir tiesības ieturēt trešdaļu no Drošības naudas par katru kavējuma dienu.

16. Ja pēc Tērpa atgriešanas Īzīrētājs konstatē Tērpa bojājumu, kura novēršanai nepieciešams Tērpa remonts un kurš nav novēršams ar ķīmiskās tīrīšanas palīdzību, Izīrētājam ir tiesības daļēji vai pilnībā ieturēt Drošības naudu. Šādā gadījumā Izīrētājs veic bojājuma fotofiksāciju, kuru pēc pieprasījuma nosūta Īrniekam. Ja Tērps ir neatgriezeniski bojāts, t.i. nav atjaunojams, Īrnieks apņemas ne vēlāk kā 30 dienu laikā samaksāt Izīrētājam starpību starp Tērpa vērtību (kura norādīta Vietnē, Tērpa produkta aprakstā un pasūtījuma apstiprinājumā/rēķinā) un iemaksāto Drošības naudu.

17. Īrnieks var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma:

17.1. Saņemot Tērpu klātienē – Tērpa saņemšanas brīdī. Pēc atteikuma tiesību izmantošanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Izīrētājs 3 dienu laikā atgriež Īrniekam no Īrnieka saņemto Īres maksu un Drošības naudu, pārskaitot to uz Īrnieka bankas kontu.

Saņemot Tērpu klātienē, Īrnieks apliecina Tērpa un tā kvalitātes atbilstību pasūtījumam un atsakās no turpmākas atteikuma tiesību izmantošanas šī pasūtījuma sakarā.

17.2. Saņemot Tērpu ar Pakomāta starpniecību – atgriežot Tērpu Izīrētājam ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Tērpa saņemšanas. Par Tērpa saņemšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad Īrnieks izņēmis Tērpu no Pakomāta. Par Tērpa atgriešanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kurā Īrnieks ievietojis Tērpu Pakomātā nosūtīšanai Izīrētājam. Pēc atteikuma tiesību izmantošanas šajā punktā noteiktajā kārtībā Izīrētājs 3 (triju) dienu laikā pēc Tērpa saņemšanas atgriež Īrniekam no Īrnieka saņemto Īres maksu un Drošības naudu, pārskaitot to uz Īrnieka bankas kontu. Īrnieka samaksātā Tērpa atgriešanas piegādes maksa par Pakomāta pakalpojumu netiek kompensēta.

Neatgriežot Tērpu Izīrētājam 2 (divu) stundu laikā pēc Tērpa saņemšanas, Īrnieks apliecina Tērpa un tā kvalitātes atbilstību pasūtījumam un atsakās no turpmākas atteikuma tiesību izmantošanas šī pasūtījuma sakarā.

18. Jautājumus, kas saistīti ar šī Distances līguma izpildi, Izīrētājs un Īrniekas apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi risināmi LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā ir izklāstīta tīmekļa vietnes www.skaistameita.lv  informācijas apstrādes prakse. Jūsu personas dati netiks izpausti, izņemot šajā Privātuma politikā minētajos gadījumos. Personas dati tiek izmantoti distances līguma ietvaros - pasūtījuma izpildei, sagatavojot rēķinu. Pēc līguma izpildes dati netiek saglabāti.

Jūsu sniegtā personas informācija Latvijā tiks apstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu).

Datu veidi un to izmantošana

Tīmekļa vietnes www.skaistameita.lv rīcībā var nonākt dati, kurus vietnes apmeklētāji brīvprātīgi iesniedz, kā arī anonīmi tīmekļa vietnes apmeklējumu dati.

Lietotāju iesniegti, personīgi identificējami dati

Personīgi identificējami dati ietver jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, telefona numuru, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses. Šos datus mēs saņemam no jums, lai:

 • lai sniegtu jūsu pieprasīto pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu jums jūsu noīrētās vai  iegādātās preces
 • lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības
 • lai aizsargātu pušu likumīgās intereses, tostarp novērstu nelikumīgas darbības
 • lai atbildētu uz jūsu informācijas pieprasījumiem
 • lai risinātu strīdus un pretenzijas

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. Šie anonīmie dati tiek izmantoti, lai optimizētu tīmekļa vietnes darbību un uzlabotu  lietotāja pieredzi tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā.

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati var ietvert informāciju par:

 • dienu un laiku, kad lietotāji apmeklē tīmekļa vietni
 • lietotāju skatītajām lapām un skatīšanas ilgumu
 • saitēm, kuras atver lietotāji
 •  lietotāja nokļūšanu tīmekļa vietnē
 • tīmekļa vietnes atkārtotas apmeklēšanas biežumu
 • citu anonīmu informāciju, kura saistīta ar lietotāju uzvedības tendencēm un statistiku, apmeklējot tīmekļa vietni

Tīmekļa vietnes apmeklējumu dati tiek vākti, izmantojot datu vākšanas rīkus, piemēram, sīkdatnes, iegultas tīmekļa saites un citu programmatūru. Datu vākšanas rīki var saglabāt informāciju par lietotāja iepirkumu grozu, lai uzlabotu un individualizētu lietotāja pieredzi tīmekļa vietnē. 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Tīmekļa vietnes lietotāju personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a), (c), (c), (f) punktiem. 

Informācijas nodošana

Tīmekļa vietne www.skaistameita.lv  bez apmeklētāja/lietotāja piekrišanas neizpauž nekādu personīgi identificējamu informāciju trešajām personām., izņemot likumā noteiktajos gadījumos, piemēram, uzraudzības iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm pēc to oficiāla pieprasījuma.

Informācijas glabāšana

Personas dati tiek saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams tīmekļa vietnes www.skaistameita.lv piedāvāto pakalpojumu sniegšanai. Administratīvā procesa vai tiesvedības gadījumā personas dati tiek glabāti līdz šāda procesa vai tiesvedības beigām. Ja tiesību akti nosaka pienākumu glabāt personas datus, tie tiek glabāti atbilstoši attiecīgo tiesību aktu prasībām.

 Lietotāju/apmeklētāju tiesības                  

Ja lietotājs/apmeklētājs vēlas piekļūt saviem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot to apstrādi, iebilst pret to apstrādi, izmantot tiesības uz personas datu pārnesamību, vai arī ir radušies jautājumi par personas datu apstrādi, lūgums rakstīt uz e-pasta adresi [email protected] vai aizpildiet kontaktformu tīmekļa vietnē.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.